Maximize

Ligji Nr.8530, date 23.09.1999 “Per sherbimin postar ne Republiken e Shqiperise”

Maximize

Vendim Nr.241 per kryerjen nga “Posta Shqiptare” SHA, te sherbimeve

Minimize

Vendim i keshillit te ministrave Nr.454, Dt 23.9.1999 “Per ndryshimin e tarifave ne sherbimet postare”

Hartimi i “Marreveshjes mbi permbushjen e detyrimeve te sherbimit universal postar ne Republiken e Shqiperise” te lidhur midis Ministrit dhe operatorit publik postar (Posta Shqiptare)- 20.07.2000.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. 27, date 20.01.2001 “Per vendosjen e kutive postare ne ndertesat  e banimit dhe institucione”.

Vendimi i Keshillit Mbikqyres se Bankes se Shqiperise per dhenien Postes Shqiptare Sh.a te licenses Nr.03, date 18.04.2001 “Per subjekt financiar jobankë”.

Udhezimi nr.2181, date 28.06.2002, i Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit “Per procedurat per dhenie licence dhe leje per operim ne sektorin postar ne Republiken e Shqiperise si dhe procedurat e ofrimit te sherbimeve postare”.

Udhezimi nr.2484, date 18.07.2002, i Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit “Per kushtet e nxjerrjes se pulles postare Shqiptare”.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.446, date 26.09.2002 “Mbi miratimin e tarifave postare baze”. Miraton tarifat postare te sherbimeve baze qe ofrohen nga operatori publik Posta Shqiptare Sh.a.

Udhezimi nr.995, date 12.03.2003, i Ministrit te Transportit dhe Telekomunikacionit “Per mbledhjen, perpunimin dhe publikimin e informacionit mbi ecurine e pergjithshme te tregut postar ne Republiken e Shqiperise”.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.539, date 01.08.2003 “Per miratimin e dokumentit te politikes se zhvillimit te sherbimeve postare ne Republiken e Shqiperise”.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.258, date 30.04.2004 “Per miratimin e akteve dhe dokumentave kryesore te Kongresit XXII te Bashkimit Postar te Perbotshem, Pekin1999”.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.788, date 26.11.2004 “Per caktimin e tarifes dhe peshes se sherbimeve te rezervuara per operatorin publik postar”. Cakton tarifen per sherbimet e rezervuara qe kryhen nga operatori publik i postave si dhe peshen.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.595, date 31.08.2006 “Per miratimin e tarifave te Postes Direkte”. Miraton tarifat postare te sherbimit “Posta Direkte” per kufijte e zones se rezervuar.

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr.405, date 27.07.2000 “Per kushtet e nxjerrjes se pulles postare shqiptare” ndryshuar me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.609, date 07.09.2006.

Udhezimi Nr.6, date 30.04.2007 i Ministrise se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit. Pulla postare shqiptare, ne cilesine e letres me vlere, sherben per pagesen e sherbimeve qe kryejne zyrat e Postes Shqiptare, per pranimin, transportimin dhe shperndarjen e leterkembimit postar. 

General Director|Organizational Structure|Historical|Vizion|Financial and Economic Data|Employment Oppurtunities|Legislation|Rating |
Copyright 2018 nga Posta Shqiptare sh.a. te gjitha te drejtat e rezervuara