internal test for ordinary and registered letter |External test from PostEurope|External test from UPU |
Copyright 2018 nga Posta Shqiptare sh.a. te gjitha te drejtat e rezervuara